ႏွစ္ဖက္အလွစည္းက်စ္ဆံၿမီွး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္လို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာအေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုစည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

အဆံုးထိက်စ္သြားပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ေပးပါ။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲစည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုပတ္လိုက္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ေပးပါ။