က်စ္ဆံၿမီွး အေနာက္ဘက္ယွက္ဆံထုံး

0

က်စ္ဆံၿမီွးအလွေလးေႀကာင့္ လူငယ္ဆန္လို႔ လိုက္လုပ္ရလြယ္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို အလယ္တည့္တည့္ ခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး ႏွစ္ဖက္ခြဲက်စ္ပါ။

ႏွစ္ဖက္ကို ခြဲစည္းထားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ရန္ သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းစည္းေပးပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲစည္းၿပီး က်စ္ထားပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္မွယူ၍ တစ္ဖက္ဆံပင္တြင္ ပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္းေအာက္ဘက္မွ ယူ၍ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္တြင္ပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။