ႏွင္းဆီပန္းသံုးပြင့္ဆင့္ဆံထံုး

0

ထံုးရတာလြယ္ကူၿပီး ေနာက္တြဲပံုစံဆံထံုးရွင္းရွင္းေလးကို လိုက္ထံုးဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ သီရိကတစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ခုကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ခုကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္ထပ္လုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။