ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

0

၂မိနစ္ျဖင့္ အလြယ္တကူ ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ေသာ ဆံထုံးအေခြေလးကုိ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔စုစည္းပါ။
ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

စုစည္းထားေသာ ဆံပင္အားလုံး၏ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကုိ ခဲြထုတ္ပါ။ (*ဆံပင္ခဲြထုတ္ရာတြင္ မိမိဆံပင္အထူအပါးေပၚမူတည္ၿပီး ခဲြထုတ္ပါ။ အခုဆံပင္ အားလုံးကုိေလးပုိ္င္းခဲြ ထုတ္မွာပါ။)
ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ ညာဘက္သုိ႔လိမ္ၿပီး အေခြ ေခြသြားပါ။
ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

အေခြ ေခြလာေသာ ဆံပင္ကုိ ကပ္သြားေအာင္ ကလစ္ထုိးပါ။ (*လုိအပ္ေသာ ေနရာကုိ ကပ္သြာေအာင္ကလစ္ထုိးပါ။)
ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

ဆံပင္အၿမွီးပုိင္းထိ ေခြၿပီး ကလစ္ထုိးပါ။
ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

စုစည္းထားေသာ ဆံပင္အားလုံး၏ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကုိ ခဲြထုတ္ပါ။
ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေပၚသုိ႔ လိမ္ၿပီးေခြသြားပါ။ (*ဆံပင္ေခြရာတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မထပ္မိ ေအာင္ေခြပါ။)
ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

ႏွစ္ပုိင္းခြဲၿပီး ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိယူပါ။
ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

ညာဘက္ျခမ္းေပၚသုိ႔လိမ္ၿပီးေခြသြားပါ။
ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

ဘယ္ဘက္အေပၚသုိ႔လိတ္ ၿပီးေခြသြားပါ။
ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

ေအာက္ပုိင္း ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကြဲေနပါလိမ့္မည္။ ကြဲေနေသာ ႏွစ္ပုိင္းကုိစိၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထုိးပါ။
ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ

ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ
ကုိယ္တုိင္ထုံးလုိ႔ရေသာဆံထုံးအေခြ