ႏွစ္ဖက္အေဖာင္းအလွစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္နိုင္ေစဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုစည္းပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွလည္းဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးကာအေနာက္တြင္လိမ္ပါ။

ပထမယူလိုက္ေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ႏွင့္လိမ္ထားေသာအစတစ္ဖက္ကို ပူး၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ႏွင့္လိမ္ထားေသာအစတစ္ဖက္ကို ပူး၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ေသာအစကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းကိုက်စ္ဆံၿမီွးပါ။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္ႏွစ္ဆင့္စည္းပါ။

ဖြေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းႏွစ္ဆင့္စည္း၍ဖြေပးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။