ႏွစ္ဆင့္လိမ္တစ္၀က္အလွစည္းနည္း

0

လြယ္လြယ္ကူကူျပဳလုပ္လို႔ရေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ပ်ိဳေမေလးေတြအတြက္
ေဖာ္ျပေပးထားလို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

အလယ္တစ္၀က္ေလာက္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာအလယ္မွလက္ကိုႏိွုက္ကာဆံပင္အစကိုဆြဲယူပါ။

ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္လိမ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလိမ္ေပးပါ။

အေနာက္တြင္အစႏွစ္ခုကိုပူး၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာအလယ္မွလက္ကိုႏိွုက္ကာဆံပင္အစကိုဆြဲယူပါ။

ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလုိေဘးႏွစ္ဖက္ကိုလိမ္၍ပူးစည္းပါ။

ေအာက္မွာက်န္ေသာဆံပင္ကုိသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ဖြေပးပါ။

တစ္ေခ်ာင္းလံုးကိုက်စ္၍ဖြေပးပါ။

က်စ္ထားေသာေအာက္ဖ်ားကိုေခြေပးပါ။

အေပၚအဆံုးထိေခြတင္လာပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။