တစ္ဖက္အလွစည္းနည္း

0

Dolly ကျပဳလုပ္တဲ့အခါလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားမယ္ေနာ္။

အေရွ႕ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးလိမ္၍ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္လိမ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္လိမ္ပါ။

အနည္းငယ္ထပ္လိမ္ေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုေအာက္အထိဆက္လိမ္ေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလိမ္ေပးပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုထပ္လိမ္ပါ။

က်န္ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။