ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမွီး ဆံထုံးႀကီး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွး စက်စ္ပါမယ္။<

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

တစ္၀က္ထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ျပထားေသာေနရာတြင္ ကလစ္မ်ားထိုးေပးပါ။

ဆံကၽြတ္ကိုခံ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္မွ ေဘးႏွစ္ဖက္ဆံပင္ကို နည္းနည္းစီခ်န္ထားပါ။

က်န္ဆံပင္မွ အနည္းငယ္ယူ၍ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ဆံကၽြတ္ေပၚပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ ခဏထိုးထားပါ။

ပိုေနေသာအစကို ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္အနည္းငယ္ကို က်စ္ဆံၿမီွးထပ္က်စ္ပါ။

ပိုေနေသာအစကို ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္အနည္းငယ္ကို က်စ္ဆံၿမီွးထပ္က်စ္ပါ။

ပိုေနေသာအစကို ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္မ်ားျပန္ျဖဳတ္ပါ။

ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္ပါ။

ဆံထုံးေပၚပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း လိမ္ၿပီးဆံထုံးကိုပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။