ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမွီး France Roll

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွး စက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ေပးပါ။

တစ္၀က္ထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီးေဘးသိမ္း၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးကို စုယူပါ။

အတြင္းသို႕ ေခါက္ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေနေသာဆံပင္အားလုံးကို လိမ္သြားပါ။

လိမ္ထားတာကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ.

ထပ္လိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အစသိမ္းၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။