ကြင္းဆက္ဆံပင္စည္းနည္း။

0

ေန႔တုိင္း အျပင္ထြက္လႈပ္ရွားသြားလာေနရေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ လူတုိင္း ေငးေမာခ်င္စရာေကာင္းေသာ ဆံပင္ပုံစံေလးျဖစ္တဲ့ ကြင္းဆက္ဆံပင္စည္းနည္းကုိ မိတ္ဆက္ ေပးလုိက္ပါတယ္။

ကြင္းဆက္ဆံပင္စည္းနည္း။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကုိ ယူပါ။
ကြင္းဆက္ဆံပင္စည္းနည္း။

ႀကိဳးခ်ည္သလုိမ်ဳိး ခ်ည္ပါ။
ကြင္းဆက္ဆံပင္စည္းနည္း။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ အနည္းငယ္နွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီထပ္ယူပါ။
ကြင္းဆက္ဆံပင္စည္းနည္း။

ကြင္းဆက္ဆံပင္စည္းနည္း။

အေပၚအဆင့္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။ (*ဆံပင္ရွည္လွ်င္ အဆင့္ မ်ားမ်ားလုပ္ပါ.. ပုိလွသြားပါမည္။)
ကြင္းဆက္ဆံပင္စည္းနည္း။
ကြင္းဆက္ဆံပင္စည္းနည္း။

ေနာက္ဆုံးကြင္းေရာက္လွ်င္ စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းခ်ည္လုိက္ပါ။
ကြင္းဆက္ဆံပင္စည္းနည္း။

ကြင္းဆက္ဆံပင္စည္းနည္း။