ႏွစ္ပင္လိမ္ ေဘာလံုးေနာက္တြဲဆံထံုး

0

သတို႔သမီးပြဲတက္ဆံထံုးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းထံုးတတ္ေစရန္အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္တစ္၀က္စည္းပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုတစ္၀က္စီခ်န္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းပါမယ္။

အလယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး ျခစ္ပါမယ္။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္အေပၚယံကို ေခါင္းဘီးျဖင့္ရွင္းပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေဘးဆံပင္ကိုလဲလိမ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

အတြင္းထည့္ဆံခံကို သံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚသို႔ ဆံခံတင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ၿပီးသားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

ဖြထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံေပၚတင္ပါမယ္။

ဆံခံေပၚတင္ထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သို႔ပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလဲလိမ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ထိုးၿပီးက်န္ေနေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္မွပတ္ၿပီး အဆံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးေအာက္သို႔ပတ္ၿပီးအဆံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္းပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။