ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

အလြယ္တကူထံုးဖြဲ႕လို႔ရတဲ့ ေနာက္တြဲဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ထံုးတတ္ေစရန္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို စည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံခံကိုသံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚသို႕ဆံခံကိုတင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္မွဆံပင္အားလံုးကို အေပၚသို႔တင္လိုက္ပါမယ္။

တင္ထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္စုၿပီးလိမ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးၿပီးက်န္ေနေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေဘးတြင္ေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုုဆံထံုးအေပၚတြင္ကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နညး္အတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ယူၿပီးလိမ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးအတြင္းသို႕ထည့္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။