ေနာက္တြဲအလွ က်စ္ဆံၿမီးဆံထံုး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

နားေနာက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔သပ္ရပ္ေအာင္ ဘီးျဖင့္ၿဖီးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ႏွစ္ပုိင္းထပ္ခြဲပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ က်န္ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ဖြေပးပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

အေဖာင္းကပ္ရပ္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးေပၚအုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

ေနာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို ယူ၍တစ္ဖက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ဖြဖြေလးျဖစ္ေအာင္ ခြကလစ္ျဖင့္စိုက္၍ ထိန္းထားပါ။

ပိုေသာအစကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္အစကို အနည္းငယ္ထပ္ယူ၍ တစ္ျခားဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ ထပ္ယူ၍ တစ္ျခားဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထပ္ထိုးပါ။

က်န္ေသာအစကို ေအာက္ဘက္မွ ယူ၍အေပၚသို႔ ပတ္တင္ပါ။

ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ကို ျပန္ျဖဳတ္ပါ။

အလွဆင္ပါ။