က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံထံုး

0

ပြဲေနပြဲထိုင္ၿပီး ထံုးရလြယ္ကူတဲ့ဆံထံုးပံုစံေလးကုိ ထံုးတတ္ေစရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သို႔ပို႕ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ယွက္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကုိ ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။