အလိမ္အေခြဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္လည္း ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးလိမ္၍ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္လိမ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္လိမ္ပါ။

အနည္းငယ္ထပ္လိမ္ေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုေအာက္အထိဆက္လိမ္ေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလိမ္ေပးပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုထပ္လိမ္ပါ။

ဆန္႕က်င္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲ၍လိမ္ေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါ။

စည္းလိုက္ေသာဆံပင္ကိုလိမ္၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုအေပၚတြင္ေခြတင္ပါ။

အစကိုသိမ္းကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။