မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

လွပတင့္တယ္ၿပီး က်က္သေရရွိတဲ့ ဆံထံုးေလးထံုးဖြဲ႔နည္းကို သီရိကပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္း လိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံခံကိုသံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံျဖင့္လိပ္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိပ္ၿပီးဆံခံကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလယ္မွလိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးသို႔ျဖန္႔ပါမယ္။

ျဖန္႔ထားေသာေဘးဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕တစ္ဖက္မွ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို ယွက္လိုက္ပါမယ္။

ယွက္ထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိလိမ္ၿပီး တစ္ဖက္သို႔ပို႔ကာ ဆံထံုးအေပၚတြင္ကပ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွ အနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုး တစ္ဖက္သို႔ပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးၿပီးက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးေအာက္မွပတ္ၿပီး အဆံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။