ႏွစ္ဖက္လိမ္္ပတ္ဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေလးေတြအခ်င္းခ်င္းျပန္လည္ထံုးဖြဲ႔လို႔ရနိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားမယ္ေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုအေနာက္သို႔ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္၍ဖြေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ပူး၍လိမ္ပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ပူး၍လိမ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္လိမ္သြားပါ။

အဆံုးထိလိမ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိိုလိမ္ေပးပါ။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ကလစ္ထိုးပါ။

အလယ္မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုအေပၚကိုေခါက္တင္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္မွလိမ္ထားေသာဆံပင္ကုိအေပၚဘက္မွယူလိုက္ပါ။

အစကိုသိမ္းကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္းအေပၚကိုပတ္တင္ပါ။

အစကိုသိမ္းကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။