က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း

0

ေက်ာင္းသူတို႔ႏွင့္ အလုပ္သြားရေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ စတုိင္က်လွပေစရန္ ဆံပင္စည္းနည္းေလးတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ က်စ္ဆံၿမွီးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္းကုိဖန္တီး ေပးလုိက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ဆံပင္အနည္းကုိ ခ်န္ၿပီးက်န္ဆံပင္အားလုံးကုိ ေနာက္သုိ႔စုခ်ည္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္တြင္ အနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ႏွစ္ပုိင္းခဲြပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း

ႏွစ္ပုိင္းခြဲထားေသာ ညာဘက္ဆံပင္မွ အစြန္းပုိင္းကုိအနည္းငယ္ယူပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း

ညာဘက္အစြန္းပုိင္း ဆံပင္ကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဘယ္ဘက္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း

က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္အစြန္းပုိင္းဆံပင္ကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ညာဘက္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ညာဘက္ဆံပင္အစြန္းပုိင္းကုိ အနည္းငယ္ယူပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း

က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း

က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း

အၿမွီးပုိင္းေရာက္တဲ့အထိဆက္လက္က်စ္သြားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း

အၿမီွးပုိင္းကို သားေရကြင္းစည္းပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ စုခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ေပၚသုိ႔ေခြၿပီးပတ္ပါ။ အၿမွီးပုိင္းအဆုံးထိပတ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း

ေခြလာေသာ ဆံပင္အၿမွီးပုိင္းကုိ ကလစ္ထုိးပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း

က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ ဆံပင္စည္းနည္း