ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးတစ္ပတ္လွ်ိဳဆံထုံး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

နားေနာက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

တစ္ပတ္လွ်ိဳဆံထုံးထုံးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို လက္လွ်ိဳယူပါ။

ပိုေနေသာအစကို အတြင္းထဲထည့္ယူပါ။

အစကိုအျပင္သို႔ ဆြဲထုတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဖြေပးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သုံးစခြဲထားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာေနရာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

အျပင္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔၍ ေနာက္တစ္ဖက္အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ ဖြေပးပါ။

ဆံထုံးအေပၚဘက္မွ ယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍အစသိမ္းၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။