က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံထံုး

0

ဆံထံုးပံုစံေလးကိုပ်ိဳေမမ်ားထံုးဖြဲ႔လို႕ရေအာင္တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ကိုခ်န္ၿပီး အလယ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး ျခစ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

အေပၚယံကို ဘီးျဖင့္ရွင္းပါ။

ေအာက္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

ရွင္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္စုၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ၿပီးအလယ္တြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဆံခံသံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံတင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အေရွ႕မွ ဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးဆက္က်စ္ပါမယ္။

ဆံခံအေပၚသို႔ေအာက္မွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ဆက္ၿပီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္အနားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အဆံုးထိဆက္က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။