ႏွစ္ဖက္လွဆံပင္စည္းနည္္း

0

ျပဳလုပ္ရတာလည္းလြယ္ကူတ့ဲအတြက္ ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို
ၾကည့္ၿပီးလုပ္ၾကည့္ေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးက်စ္ပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးထဲကိုထည့္က်စ္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးထဲကိုထည့္က်စ္ပါ။

ေဘးဘက္မွဆံပင္ေတြကိုခ်န္ကာအေပၚတြင္ျပထားသလို အေနာက္တစ္၀က္ေလာက္ထိဆက္က်စ္ေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းကာ ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္းစုစည္းပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုယူလိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုပတ္လိုက္ပါ။

အစကိုသိမ္းကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

အဖ်ားထိဆက္က်စ္ေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုပတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာအစကိုေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။