ေရွ႕ဆံပင္ခြဲေၾကာင္းအလွ ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ခြဲေႀကာင္းေလးေတြ ေပၚေအာင္လုပ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ လိမ္၍ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ လိမ္၍ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ ထပ္လုပ္ပါ။

တစ္ျခားဘက္မွ ေဘးဆံပင္ကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

ေနာက္ဘက္မွ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ခဏလွန္တင္ထားပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္နွစ္ခုကို စုစည္းပါ။

ဆံပင္ကို ျပန္ခ်ပါ။

ႏွစ္ခုထပ္ခြဲပါ။

ဆံပင္တစ္စကို ယူ၍ ထပ္ခြဲပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္ေပးပါ။

အတြင္းသို႔ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။