ခရုေခြဆံထံုး

0

ထံုးဖြဲ႔ရလည္းလြယ္ကူတဲ့အတြက္ ပ်ိဳေမေလးေတြကလည္း ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္၍ထံုးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍လိမ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပူး၍လိမ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီယူကာဆက္လိမ္သြားပါ။

အဆံုးတြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးလိုက္ပါ။

ေအာက္အထိဆက္လိမ္သြားပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုအျပင္ဘက္မွေခြယူလိုက္ပါ။

ဆံပင္အဖ်ားကိုေခြေပးပါ။

အနည္းငယ္ဆက္ေခြကာကပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။