က်စ္ဆံၿမွီးေနာက္တြဲဆံထံုး

0

က်စ္ဆံၿမွီးပံုစံေနာက္တြဲဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းထံုးဖြဲ႔တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္နွစ္ဖက္ကိုခြဲၿပီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံခံကိုသံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အဖ်ားမွစၿပီး ဆံခံကိုထည့္ၿပီး လိပ္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိပ္ၿပီး ေဘးႏွစ္ဖက္ကို ေကြးလိုက္ပါမယ္။

ေကြးထားေသာဆံခံကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးနွစ္ဖက္ကိုဆံပင္ျဖန္႔ပါမယ္။

ျဖန္႔ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွခ်န္ထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးေဘးဘက္တြင္တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္မွ က်န္ေနေသာဆံပင္အစကို ဆံထံုးေအာက္သို႔ပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။