ေနာက္တြဲအေခြဆံထံုး

0

ဆံပင္ရိုးရိုးေလးနဲ႕ လွပသစ္လြင္တဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားထံုးတတ္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ကိုခ်န္ၿပီီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံခံကိုသံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံထည့္ၿပီးလိပ္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိပ္ပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးႏွစ္ဖက္သို႔ျဖန္႔ပါမယ္။

ျဖန္႔ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕ဘက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေခြၿပီး ဆန္႕က်င္ဘက္တစ္ဖက္သို႕ပို႔ပါ။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေဘးတစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတုိင္းလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထုိးပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။