ဆံပင္အက်စ္ထံုးနည္း

0

အလြယ္တကူထံုးဖြဲ႔နိုင္ေစဖို႔ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးမယ္ေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုအေနာက္ကိုယူစည္းပါ။

ဆံပင္ကိုစည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္ စိုက္ကာကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုတစ္ဖက္တြင္စိုက္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္ကြင္းတံကိုျပန္စိုက္ကာ တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုအဖ်ားမွစေခြေပးပါ။

ဆံပင္အဆံုးထိေခြတင္လာပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။