ႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္ပံုပတ္ဆံထံုး

0

လြယ္ကူတဲ့အတြက္ ပ်ိဳေမေလးတို႔ကလည္း dolly ထံုးျပေပးထားတာကို ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။

ဆံပင္ကိုအဆင့္ဆင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

စည္းထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုပတ္လိုက္ပါ။

အစကိုသိမ္းကာသားေရကြင္းျဖင့္ျပန္စည္းပါ။

အေပၚစည္းေသာေနရာမွအနည္းငယ္ခ်၍ သားေရကြင္းျဖင့္ထပ္စည္းပါ။

အလယ္မွလက္ႏႈိုက္၍ ပိုေနေသာဆံပင္ကိုယူလိုက္ပါ။

ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ႏွစ္ဖက္လံုးကိုဖြေပးပါ။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုပတ္၍သားေရကြင္းျဖင့္ျပန္စည္းပါ။

ေနာက္ထပ္ႏွစ္ဆင့္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္စည္းပါ။

က်န္ေသာတစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုစည္းေပးပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုအတြင္းဘက္ကေနအေပၚကိုယူပါ။

အစကိုျပန္ပတ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေနေသာတစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းပတ္လိုက္ပါ။

အစကိုသိမ္းကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။