ယပ္ေတာင္ပုံေနာက္တဲြဆံထုံး

0

အလုပ္ပဲသြားသြား၊ အလွဴမဂၤလာေဆာင္ပဲသြားသြား အလြယ္တကူထုံး လုိ႔ရ ေသာယပ္ေတာင္ပုံေနာက္တြဲဆံထုံး ႏွင့္ မိတ္ဆက္ ေပးလုိက္ပါတယ္။

သားေရကြင္းတစ္ပတ္ပဲအရင္ပတ္ပါ။
ယပ္ေတာင္ပုံေနာက္တဲြဆံထုံး

ယပ္ေတာင္ပုံေနာက္တဲြဆံထုံး

ယပ္ေတာင္ပုံေနာက္တဲြဆံထုံး

အၿမီွးပုိင္းကုိ အေပၚသုိ႔၀ႈိက္၍ တင္ပါ။ (*ဆံပင္ရွည္လွ်င္ အပတ္ေရမ်ားမ်ားပတ္ပါ။)
ယပ္ေတာင္ပုံေနာက္တဲြဆံထုံး

အေပၚသုိ႔၀ႈိက္တင္လာေသာ ဆံပင္အၿမွီးပုိင္းကို ကလစ္ျဖင့္ထုိးပါ။
ယပ္ေတာင္ပုံေနာက္တဲြဆံထုံး

ယပ္ေတာင္ပုံေနာက္တဲြဆံထုံး

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ အစြန္းကုိ ကုိင္၍အေပၚသုိ႔ဆြဲၿပီးကားလုိက္ပါ။
ယပ္ေတာင္ပုံေနာက္တဲြဆံထုံး

အေပၚသုိ႔ဆဲြကားလာေသာ ဆံပင္အတြင္းထဲသုိ႔ ကလစ္ျဖင့္ထုိးပါ။
ယပ္ေတာင္ပုံေနာက္တဲြဆံထုံး

ညာဘက္ဆံပင္ အစြန္းကုိ အေပၚသုိ႔ဆဲြၿပီးကားပါ။
ယပ္ေတာင္ပုံေနာက္တဲြဆံထုံး

အေပၚသုိ႔ဆဲြကားလာေသာ ဆံပင္အတြင္းထဲသုိ႔ ကလစ္ျဖင့္ထုိးပါ။
ယပ္ေတာင္ပုံေနာက္တဲြဆံထုံး

ယပ္ေတာင္ပုံေနာက္တဲြဆံထုံး
ယပ္ေတာင္ပုံေနာက္တဲြဆံထုံး