ေနာက္တြဲ အလိမ္အပြဆံထုံး

0

ဖြတာေလးလွရင္ကို ဆံထုံးေလးက ၾကြလို႔ေသခ်ာေလးဖြတတ္ဖို႔ဘဲ လိုတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို အလယ္တည့္တည့္ခြဲထားပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကို စည္းထားပါ။

ေရွ႕တစ္ျခမ္းလုံးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္ဘက္ကို ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ယူျပီး ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ယွက္လိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလဲ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကို ယွက္လိုက္ပါ။

ညာဘက္မွ အစကို အရင္ယူ၍ လိမ္လိုက္ပါ။

ဖြေပးပါ။

အေပၚသို႔ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစကို အတြင္းသို႔ထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ အစကိုယူ၍ လိမ္လိုက္ပါ။

ဖြေပးပါ။

အေပၚသို႔ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။