ႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္ပံုစံအလွစည္းနည္း

0

Dolly ကျပဳလုပ္ျပထားတဲ့ ဆံပင္ပံုစံေလးကိုႀကိဳက္တယ္ဆို ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ဖို႔ကို မေမ့နဲ႔ေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။

ဆံပင္ကိုစည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

စည္းထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုပတ္လိုက္ပါ။

အစကိုသိမ္းကာသားေရကြင္းျဖင့္ျပန္စည္းပါ။

အေပၚစည္းေသာေနရာမွအနည္းငယ္ခ်၍ သားေရကြင္းျဖင့္ထပ္စည္းပါ။

အလယ္မွလက္ႏႈိုက္၍ ပိုေနေသာဆံပင္ကိုယူလိုက္ပါ။

ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ႏွစ္ဖက္လံုးကိုဖြေပးပါ။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုပတ္၍သားေရကြင္းျဖင့္ျပန္စည္းပါ။

ေနာက္ထပ္ႏွစ္ဆင့္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္စည္းပါ။

က်န္ေသာတစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုစည္းေပးပါ။