ႏွင္းဆီပန္းပံုဆံထံုး

0

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကုိသံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

အဆံုးထိ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြပါမယ္။

ဖြထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြပါမယ္။

ဖြထားေသာဆံပင္ကိုေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။