အလိမ္အလွပတ္ဆံထံုး

0

အန္တီမမမ်ားက dolly လုပ္ျပထားတဲ့ထံုးဖြဲ႔ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွလည္းဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကိုအေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္ကိုထပ္ယူကာလိမ္၍စည္းပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္ စိုက္၍ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးကာက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအေပၚကိုပတ္တင္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ပန္းေလးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။