ေနာက္တြဲအထပ္ဆံထုံး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္လုပ္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ဆံခံကိုသုံးေပးပါ။

ပုံတြင္ျပထားသလိုမ်ိဳး ကလစ္မ်ားျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ထိုးထားေသာေနရာတြင္ ဆံခံကိုအုပ္၍ျမဲေအာင္ ကလစ္ထိုးပါ။

ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံေပၚတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံေပၚတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆုံးမွက်န္ေနေသာဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံေပၚတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ ေရွ႕မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံေပၚတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံေပၚတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံခံေပၚတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေနေသာအစကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ေနေသာအစကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

တစ္စကိုယူ၍ အေပၚဘက္တြင္ ပုံတြင္ျပထားသလို ေခါက္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ပိုေနေသာ အစကိုယူ၍ ပုံတြင္ျပထားသလို ေခြလိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။