က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္အလြယ္တကူ လွ်င္ျမန္စြာထံုးလို႔ရမည့္ဆံထံုးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းအဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။