က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။

0

ေက်ာင္းသူတုိ႔ႏွင့္ အလုပ္သြားရေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ စတုိင္က်လွပေစဖုိ႔ အတြက္ စည္းထားေသာ ဆံပင္အလွကို ပုိမုိေပၚလြင္သြားေအာင္ က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္း အယွက္ ပုံစံေလး နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။

ဆံပင္အနည္းကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းယူပါ။
က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။

ညာဘက္ျခမ္းယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ သုံပုိင္းခြဲပါ။
က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။

သုံးပုိင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကုိ သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။

ဘယ္ဘက္ေထာင့္စြန္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ယူပါ။ ညာဘက္ျခမ္းမွလည္း သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ကုိင္ထားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိညာဘက္သုိ႔ပုိ႔ၿပီး သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမွီးထဲသုိ႔ ထည့္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။
က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ထပ္ယူပါ။ ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ လည္းကုိင္ ထားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွး မွ ဘယ္ဘက္ေရာက္ေနေသာ အပုိင္းႏွင့္ ေပါင္းၿပီး က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ယူပါ။ ညာဘက္ျခမ္းသုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွး မွ ဘယ္ဘက္ေရာက္ေနေသာ အပိုင္းႏွင့္ ေပါင္းၿပီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။
က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။

ဆံပင္ရွည္ေသာ သူကအယွက္မ်ားမ်ားလုပ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။

ေအာက္ပုိင္းက်န္ေနေသာ ဆံပင္ကုိ သုံးေခ်ာင္းထုိးက်စ္ဆံၿမီွးဆက္က်စ္သြားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။

အယွက္ေလးမ်ားက အရမ္းကပ္ေနလွ်င္မလွပါဘူး။ ကပ္ေနေသာ အယွက္ေလးမ်ားကုိ နည္းနည္းစီ ခြာၿပီး ဆဲြဖြပါ။
က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။

က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။
က်စ္ဆံၿမီွး တစ္ျခမ္းအယွက္ျပဳလုပ္နည္း။