ႏွစ္လိမ္ယွက္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ရိုးရွင္းၿပီးသတို႕သမီးမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူထံုးလို႔ရမည့္ ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ထံုးဖြဲ႕ပံုအဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္ကိုတစ္လႊာစီယူၿပီးျခစ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျပန္ရွင္းပါ။

ရွင္းထားေသာဆံပင္ကို ေခါင္းအလယ္တ၀ိုက္တြင္လိမ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံပင္တစ္၀က္အေနအထားတြင္ကပ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလိမ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြထားေသာေနရာတြင္ကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္းယူၿပီး ေရွ႕နည္းအတိုင္းကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံျမီးက်စ္ရန္ ဆံပင္ကိုအစသံုးစ ခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

3.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ၿပီး တစ္ဖက္သို႕ပိုကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေနေသာဆံပင္စကိုတစ္ဖက္သို႕ပို႕ၿပီး လိမ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း လိမ္ေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္သို႕ပို႕ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေနေသာဆံပင္စကိုေခြေပးပါ။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

4.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။