က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံထံုး

0

ဆံပင္ပံုစံရိုးရိုးေလးနဲ႕ ရွင္းရွင္းေလးထံုးဖြဲ႕လို႔ရတဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးဆံပင္ကိုလည္းေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ခုခြဲၿပီးတစ္ဖက္ကိုအေပၚတင္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။