လျခမ္းက်စ္ဆံၿမီးအလွဆံထုံး

0

ေဘာလုံးဆံထုံးထက္အနည္းငယ္ေသးၿပီး က်စ္ဆံၿမီးနဲ႔ ျပန္ၿပီးအလွဆင္ထားတာျဖစ္လို႔ ၾကည့္ရတာ အျမင္တစ္မ်ိဳးေလးနဲ႔ လွေနမွာပါေနာ္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ေနာက္ဆံပင္ကို ျမင့္ျမင့္ေလးစည္းေပးပါ။

ဆံပင္ကို အပိုင္းခြဲၿပီး ေနာက္ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို အရင္ယူ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔ တင္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပတ္၍ေအာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ျခမ္းကို အရင္ယူ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔ တင္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ပတ္၍ေအာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

အေပၚတစ္ပိုင္းမွ တစ္၀က္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ဖြပါ။

အေပၚဘက္သို႔လိပ္တင္ပါ။

ၿမဲေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္စကိုလဲ အေပၚဘက္သို႔ လွန္ထားပါ။

လွန္ထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ရန္ အနည္းငယ္ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္ပါ။

လွန္တင္ထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္း၍က်စ္ပါ။

လွန္တင္ထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္း၍က်စ္ပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိ က်စ္သြားပါ။

ပိုေနေသာအစကို ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္မွ ပိုေနေသာအစကိုလဲ ေခြ၍ကလစ္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။