က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္ပံုဆံရိုးရိုးေလးနဲ႕ စည္းဖြဲ႕ရလြယ္ကူမည့္ဆံထံုးပံုစံေလးကိုစည္းဖြဲ႕နိဳင္ရန္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုယူပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ယွက္ပါမယ္။

ယွက္ထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။