ေနာက္တြဲFancyအ၀ိုက္

0

ကိုယ္တိုင္လိုက္လုပ္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလး ျပေပးထားပါတယ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ လိမ္ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ႏွစ္စခြဲယူပါ။

လိမ္ေပးပါ။

အဆုံးထိ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္သြားပါ။

ညာဘက္ကိုလည္း မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္သြားပါ။

အလယ္ပိုင္းကို ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ေအာင္ ဘီးျဖင့္အတြင္းဘက္မွ ဖြေပးပါ။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္ကို ခ်ၿပီးသပ္ရပ္ေအာင္ ၿဖီးေပးပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္ထားေသာ အစႏွစ္ခုကို ေနာက္ဘက္တြင္ယူ၍ စည္းေပးပါ။

ပုံတြင္ျပထားသလို ကြင္းတံကိုစိုက္ျပီး ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ကြင္းတံထဲ ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ကြင္းတံထဲသို႔ ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ဆက္လုပ္ပါ။

က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

တစ္စကို လိမ္လိုက္ပါ။

အေပၚဆံပင္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း လိမ္လိုက္ပါ။

အေပၚဆံပင္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။