ႏွစ္ထပ္အေခြဆံထုံး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ထုံးဖြဲ႔နည္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

နားေနာက္မွ ဆံပင္ကုိ ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္နည္းနည္းကိုယူ၍ အတြင္းဘက္ကို ဘီးျဖင့္ဖြေပးပါ။

ဆံပင္ဖြၿပီး ေနာက္ဘက္ကို ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ ျဖီးေပးပါ။

ေနာက္ဘက္တြင္ ေဖာင္းေဖာင္းေလး ျဖစ္ေအာင္ေခါက္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဘးခြဲ၍ နည္းတဲ႔အျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုအရင္ယူပါ။

နားရြက္ကို အုပ္၍ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္မ်ားတဲ႔အျခမ္းကိုယူပါ။

ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေနေသာဆံပင္ကို နွစ္စထပ္ခြဲပါ။

အစတစ္စကိုယူ၍ အတြင္းဘက္သို႔ ေခြထည့္ပါ။

ဆံပင္အေဖာင္းေနရာတြင္ ကပ္ထားပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဘက္မွ ပိုေနေသာ အစကိုလဲ အတြင္းဘက္ေခြထည့္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။