က်စ္ဆံၿမီွးအေဖာင္းစည္းနည္း

0

မမ dolly ကျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ၿပီးလိုက္လုပ္လို႔ရေအာင္ ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးမယ္ေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုအေနာက္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးကာက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေအာက္အထိက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုအေပၚယံယွက္ယူ၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္ထပ္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုယူ၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္အဆင့္ဆင့္ကိုဖြေပးပါ။

အေပၚမွက်စ္ဆံၿမီွးကိုယူကာ ေအာက္မွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းစည္းလိုက္ပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။