က်စ္ဆံၿမီွးသံုးယွက္စည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာလြယ္ကူေစဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးထားလို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာအေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္ စိုက္ကာကြင္းထဲကိုက်န္ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူေပးပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

ေခါင္းတစ္၀က္ထိအေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုေအာက္အထိဆက္က်စ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ေပးပါ။

အေပၚတြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ပူး၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေအာက္အထိက်စ္ကာဖြေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္အားလံုးကို ပူးကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။