အလိ္မ္ႏွစ္ဖက္အလွက်စ္စည္းနည္း

0

ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကိုအေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္ကိုထပ္ယူကာလိမ္၍စည္းပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္ စိုက္၍ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္ကိုသံုးေခ်ာင္းျပန္ခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။
အလိ္မ္ႏွစ္ဖက္အလွက်စ္စည္းနည္း