ပန္းသံုးပြင့္အလွစည္းနည္း

0

လွပရိုးရွင္း၍ျမင္သူႀကိဳက္ေစမယ့္ ဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလးျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးမယ္ေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုပန္းပြင့္ပံုစည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွလည္းဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္တစ္ေစာင္းတြင္ပူး၍လိမ္ပါ။

ေအာက္အထိဆက္လိမ္ကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုအေပၚကိုပတ္တင္ေပးပါ။

အစကိုသိမ္းကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီထပ္ယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုေပါင္း၍လိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုအေပၚကို ပတ္တင္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားလိုဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာ လိမ္၍ပန္းပြင့္ပံုလုပ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးအေသးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။