ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။

0

ဆံထုံးအလွေလးေတြကုိ ထုံးခ်င္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔ႏွင့္ ေခာတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ဆံပင္ပုံစံမ်ားကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး ထုံးနည္းေလးကုိ
မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ေနာက္သုိ႔ျမင့္ျမင့္ေလးစုစည္းပါ။
ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။

ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။

ကြင္း၀ုိင္းကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဦးေရျပားႏွင့္ ကပ္ထားပါ။
ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။
ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။

ကြင္း၀ုိင္းအေပၚ၌ ဆံပင္မ်ားကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ျဖန္႔ထားပါ။
ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွစ၍ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကုိ ႏွစ္ပုိင္းခြဲၿပီးယူပါ။
ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။

ႏွစ္ပုိင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္၏ ဘယ္ဆံပင္ကုိ ညာဘက္ဆံပင္ေအာက္မွျဖတ္၍ အေပၚေထာင္ၿပီး ကြင္းထဲသုိ႔ထည့္ပါ။ *ႀကိဳးခ်ည္သလုိခ်ည္လွ်င္ရပါတယ္။
ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။
ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။

ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ကုိင္ထားၿပီး ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကုိ ထပ္ယူပါ။
ေနာက္တစ္ဆင့္ျပဳလုပ္ပါမည္။

ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။

ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။

ဆံပင္မ်ား ျပန္ကန္မထြက္ေအာင္ လုိအပ္ေသာ ေနရာမ်ားကုိကလစ္ျဖင့္ထုိးပါ။
ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။

ျဖန္႔ထားေသာ ဆံပင္ကုန္တဲ့အထိ ကြင္းဆက္မ်ားကုိ အေပၚအဆင့္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။ ကလစ္ထုိးရမည္ကုိ မေမ့ပါနဲ႔ေနာ္။
ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။
ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။

ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ၂ ေခ်င္းထုိးက်စ္ဆံၿမွီးေလးက်စ္ပါ။
ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကုိ ဆံထုံးေအာက္သုိ႔၀ႈိက္ၿပီး သိမ္းလုိက္ပါ။
ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။

ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။
ေခါတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ၾကယ္ပန္းပုံဆံထုံး။