ဆံပင္အေခါက္ ေနာက္တြဲအလွဆံထုံး

0

သင္ယူေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ထုံးဖြဲ႔နည္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

 ေနာက္တြဲအလွဆံထုံးေလး လုပ္ပါမယ္။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းဘက္သို႔ ေခါက္ထည့္ပါ။

ေခါက္၍ပိုေနေသာဆံပင္ကို စည္းထားေသာေန၇ာတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕မွ က်န္ေနေသာ ေဘးဆံပင္ကို ယူပါ။

ရိုးရိုးက်စ္ဆံၿမီွး က်စ္ပါ။

ေဘးဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ ေဘးဆံပင္ကို ယူ၍လိမ္လိုက္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို တစ္ျခားဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလဲ ဆက္လုပ္၍ တစ္ျခားဘက္တြင္ ကလစ္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕ျခမ္းမွ က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲယူပါ။

နွစ္စကိုလိမ္သြားပါ။

ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ေရွ႔ျခမ္းကိုလဲ ဆက္လုပ္၍ ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေနေသာအစေတြကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။