ေဘးတစ္ေစာင္းက်စ္ဆံၿမီွး အလွစည္းနည္း

0

ေစ့စပ္ပြဲမွာလူငယ္ဆန္ဆန္ ဂါ၀န္ေလး၀တ္ၿပီး ဒီလိုဆံပင္ပုံစံေလးနဲ႔ဆို အရမ္းကို လွေနမွာျဖစ္လို႔ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ သုံးစခြဲပါ။

အေပၚက်စ္ဆံၿမီွး တစ္၀က္က်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ေရွ႕မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

ေရွ႕မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ပါ။

>

နားရြက္ေနာက္ထိ က်စ္၍ဖြေပးပါ။

တစ္၀က္ေနရာတြင္ သားေရကြင္းစည္းပါ။

ေဘးမွက်န္ေနေသာ ဆံပင္အားလုံးကိုယူ၍ စုစည္းပါ။

ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ နားရြက္ေနာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ျဖင့္ ပိုနီေတးစည္းေပးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။