စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

0

အျပင္ထြက္လွ်င္ စတုိင္က်လွပေစဖုိ႔အတြက္ အ၀တ္အစားလွလွေလးေတြ ၀တ္ၿပီး ဆံပင္ကုိ လည္းစတုိင္က်လွပေစဖုိ႔အတြက္ ဆံပင္ အယွက္စည္းနည္း ေနာက္တစ္မ်ဳိး နဲ႔ ထပ္မံမိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ဘယ္ညာဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကုိ နားေနာက္နားေလာက္ထိခ်န္ထားပါ။ က်န္ဆံပင္ကုိ ေနာက္သုိ႔စုခ်ည္ပါ။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဘယ္ဆံပင္ကုိ ေလးပုိင္းခြဲပါ။ ညာဘက္ကုိ လည္းေလးပုိင္းခဲြပါ။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

ေလးပုိင္းခဲြထားေသာ ဆံပင္မွ ပထမအပုိင္း၏ ဘယ္ညာဆံပင္ကုိ ေနာက္သုိ႔ယူပါ။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

ဘယ္ဆံပင္ကုိ ညာဘက္သုိ႔ပုိ႔ၿပီး ညာဆံပင္ကုိ ဘယ္သုိ႔ပုိ႔ပါ။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

အယွက္လုပ္ထားေသာ ဆံပင္၏အၿမီွးပုိင္းကုိ ေရွ႕သို႔ပုိ႔ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ပုံတြင္ျပ ထားသည့္အတုိင္း ခဏခ်ည္ထားပါ။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

သုံးပုိင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲမွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္၏ ေနာက္ဆုံးတစ္ပုိင္းစီကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းယူပါ။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

ပထမပုိင္းခဏသိမ္းထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ဒုတိယအၿမီွးပုိင္းကုိ ေပါင္းခ်ည္ပါ။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

ဘယ္ဆံပင္ညာပုိ႔ ညာဆံပင္ဘယ္ပုိ႔ပါ။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

ပထမ၊ဒုတိယေပါင္းခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ တတိယအၿမွီးပုိင္းကုိလည္းေပါင္းခ်ည္ လုိက္ပါ။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

ဘယ္ဆံပင္ညာပုိ႔ ညာဆံပင္ဘယ္သို႔ပုိ႔ၿပီး အယွက္လုပ္ပါ။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

သားေရကြင္းျဖဳတ္လုိက္လွ်င္ ႏွစ္ျခမ္းျပန္ျဖစ္သြားပါမည္။ ဘယ္ဆံပင္ကုိ ဘယ္ဘက္ေအာက္သုိ႔ပုိ႔ၿပီး ညာဆံပင္ကုိ ညာေအာက္သုိ႔ပုိ႔ၿပီး ေပါင္းခ်ည္ပါ။
စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။

စတိုင္က်လွပေစဖို႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္း။