ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး

0

ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုးျပဳလုပ္ပံု တစ္ဆင့္ျခင္းဆီကို၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုက်စ္၍ေခြပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

တစ္ဖက္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

ဆက္က်စ္၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုယူကာေခြေပးပါ။

ဆံပင္အရင္းထိေခြတင္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုလည္းအေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

နွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍လိမ္ေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာႏွင့္ပူးကာျပန္လိမ္ေပးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူကာဆက္လိမ္ပါ။

ေခြထားေသာေအာက္ကိုကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုယူကာႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

ခြဲလိုက္ေသာဆံပင္ကိုပူး၍လိမ္ေပးပါ။

ေအာက္အထိဆက္လိမ္ေပးသြားပါ။

ေနာက္မွလိမ္လိုက္ေသာဆံပင္ကိုေခြ၍ပတ္လိုက္ပါ။

ပိုေနေသာအစကိုသိမ္းကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပထမလိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူကာ ဆံထံုးအေပၚမွပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေနေသာဆံပင္ကိုယူပါ။

ဆံထံုးကိုပတ္ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေက်ာက္ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။